ZASADY PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW PZHIPTCH „POLSUS”

Związki, zrzeszenia, grupy producentów

Przyjmowanie członków powinno być poprzedzone złożeniem pisemnej deklaracji do organu przyjmującego: Prezydium Zarządu Głównego oraz przybyciem na zaproszenie Prezydium na jego posiedzenie.

Deklaracja powinna zawierać wniosek o przyjęcie z pełną nazwą podmiotu i adresem, statut, NIP, REGON, w załączeniu aktualne dokumenty potwierdzające uregulowany status prawny podmiotu – wypis KRS.

Związki, zrzeszenia i grupy producentów przyjmowane są jeśli ich profil działania zgodny jest z zapisami statutu „POLSUS” i nie jest sprzeczny z interesami „POLSUS”.

Osoby fizyczne

Przyjmowanie członków – osób fizycznych powinno być poprzedzone złożeniem pisemnej deklaracji do organu przyjmującego: Prezydium Zarządu Głównego wraz z protokołem spotkania z kierownikiem Okręgu „POLSUS”.

Osoby fizyczne składają podpisany wniosek zawierający imię (imiona), nazwisko, adres, PESEL, NIP, rodzaj i numer dowodu osobistego.

Na członków jako osoby fizyczne przyjmowani są hodowcy i producenci trzody chlewnej. Dokumentem potwierdzającym działalność może być umowa z „POLSUS” lub dokument (kopia) zgłoszenia do ARiMR stada świń.

Wpisowe

Statut zawiera zapis o opłacie wpisowego. Wpisowe jest wpłacane za potwierdzeniem po uzyskaniu pozytywnej opinii od Prezydium Z. G. Potwierdzenie wpłaty jest niezbędne dla podpisania przez Prezydium uchwały o przyjęciu w poczet członków.

  1. Wpisowe od członków Związków wynosi 1000 zł.
  2. Wpisowe od członków „POLSUS” – osób fizycznych wynosi 100 zł.

Składki członkowskie

Zgodnie z uchwałą nr 7/Z/2013 Zarządu Głównego „POLSUS” z dnia 20 marca 2013 roku wysokości składek członkowskich wpłacanych na rzecz PZHiPTCh „POLSUS” przez regionalne związki hodowców i producentów trzody chlewnej uzależnione są od stanu loch pod oceną na terenie danego województwa, na koniec każdego poprzedniego roku kalendarzowego, i wynoszą odpowiednio:

  • do 500 loch – 200 zł
  • 501-1000 loch – 300 zł
  • powyżej 1000 loch – 600 zł

Udział we władzach „POLSUS”

Członkowie – związki, zrzeszenia i grupy producentów uczestniczą we władzach „POLSUS” na zasadach zawartych w statucie „POLSUS”. Liczbę delegatów na Zjazd Walny ustala Zarząd Główny w zależności od wielkości produkcji i hodowli trzody chlewnej w województwie oraz wielkości i struktury produkcji trzody chlewnej poszczególnych członków. W przypadku organizacji o liczbie członków mniejszej niż 15 osób, Zarząd Główny może odmówić przydziału mandatu.

Jeśli na terenie województwa nie ma działającego związku członka „POLSUS” lub właściwy związek nie ma możliwości przyjęcia w skład swych członków, wówczas członkowie osoby fizyczne mają możliwość skorzystania z pomocy kierownika Okręgu „POLSUS” w danym województwie. Na wniosek członków lub z inicjatywy kierownika zwoływane jest zebranie członków z terenu danego województwa.

Na zebraniu następuje wybór delegatów spośród grupy członków z danego województwa, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Z. G.

Na zebraniu wybierani są także reprezentanci członków fizycznych danego województwa do Zarządu Głównego „POLSUS”. Jeśli liczba członków na terenie województwa wynosi co najmniej 30 osób przysługuje możliwość wyboru 1 (jednego)  reprezentanta grupy do składu Zarządu Głównego. Kadencja wybranych delegatów na Zjazd Walny „POLSUS” i członków Z.G. „POLSUS” trwa 4 (cztery) lata.

Podpisane protokoły z obrad członków „POLSUS”, złożone w „POLSUS”, stanowią dokument potwierdzający wybór przedstawicieli grupy członków – osób fizycznych do władz PZHiPTCh „POLSUS”.

 

Do pobrania

  1. Wniosek o przyjęcie związku/zrzeszenia/grupy producentów
  2. Wniosek o przyjęcie osoby fizycznej (hodowcy/producenta  trzody chlewnej)
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand